Tilbake til kursfiler; Neste

Regler for montering av ildsteder

Skriv ut

I modul fem skal vi se litt på regelverket som gjelder for montering av ildsteder og pipe.

Når kunden har kjøpt sitt ildsted, er bare halve jobben gjort. Den andre halvparten er selve monteringen. Noen velger å montere selv, mens mange velger å få en håndverker til å gjøre jobben.

Mulighetene er mange. Velger kunden å sette bort monteringsjobben, er det viktig at du kan anbefale en dyktig og erfaren montør. Dette kan også være avgjørende i en salgssituasjon. Mange kunder føler seg overveldet av å skulle gjøre monteringen selv. Allier deg med en eller to montører i ditt område og ha deres visittkort tilgjengelig for kunden. Alternativt kan du gå inn på Nordpeis.no og se etter tilgjengelige montører i ditt nærområde.

Uansett om det er kunden selv eller en montør som gjør installasjonen er det regler og retningslinjer å forholde seg til. Under har vi listet disse og forsøkt å forklare de nærmere.

SØKNAD

Kunder vil ofte lure på om de trenger å sende inn søknad for montering av ildsted. Det behøver de ikke. Det er ikke søknadsplikt ved installasjon av et ildsted.

Skal kunden sette opp ny pipe er det derimot søknadsplikt. Se utsnitt fra forskriftene under.

 

Direktoratet for byggkvalitet (Statens Bygningstekniske Etat) sier (forkortet utkast):

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), § 4-1.

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse:

  • Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle

Fra veiledningen om byggesak:

  • Installering av ildsted unntas fra søknadsplikt på lik linje med andre enkle bygningstekniske installasjoner. Oppføring av skorstein (pipe) er søknadspliktig.

SIKKERHET

Med et bål innendørs er det veldig viktig at man alltid tenker sikkerhet.  Plassering av et nytt ildsted krever at man sørger for at det er tilstrekkelig sikring av brennbart materiale rundt, over og under ildstedet. I tillegg er det viktig at alle koblinger er utført på en forsvarlig måte.

 

 

 

 

 

 

 

!Tips: Måltegninger og sikkerhetsavstander skal alltid være illustrert i produktets monteringsanvisning. Monteringsanvisningen skal alltid følge produktet, men kan også lastes ned/skrives ut fra Nordpeis.no, under gjeldende produkt. Det kan i alle tilfeller lønne seg å laste ned siste versjon fra websiden da det kan forekomme endringer fra produksjonsdato og fram til produktet faktisk selges i butikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin brannstatistikk viser at branner der brannårsaken knyttes til piper og ildsteder utgjør ca 3,5-4 % av alle branner pr. år (ca. 70 branner).

Det finnes ikke statistikk for ildsteder alene. Det er et fåtall av disse som skyldes feil installering/montering av ildsted. Feil bruk/uforsiktig bruk og feil som har oppstått i pipe eller ildsted over tid utgjør derimot en stor del av brannene. Det har ikke vært noen markant utvikling i brannstatistikken de senere år.

 

Montør

Det foreligger ingen formelle krav til en montør av ildsteder.  Alle kan i utgangspunktet montere, men garantien forutsetter at ildstedet er montert i henhold til gjeldene lover og forskrifter, samt monteringsanvisningen. Igjen, er kunden usikker bør man anbefale at installasjonen gjøres av fagpersonell.

 

Kvalifisert kontrollør

Siden 2003 har unntaket for søknadsplikt vært betinget av at arbeidet ble kontrollert av kvalifisert kontrollør. Ansvar for bruk av kvalifisert kontrollør har ligget på tiltakshaver/huseier. Bygningsmyndigheten har ikke hatt mulighet til å følge opp hvorvidt kvalifisert kontrollør faktisk har vært benyttet fordi saken har vært unntatt søknadsplikt og bygningsmyndigheten er derfor ikke kjent med hvor det er montert ildsted.

Bestemmelsen er ikke etterprøvbar og er derfor ikke et egnet virkemiddel for å sikre kvalitet i utførelsen. I praksis betyr dette at kravet til å få installasjonen etterprøvd av en kvalifisert kontrollør bortfaller.

Kvalitet i utførelse er godt ivaretatt etter et annet regelverk. Se MELDEPLIKT.

 

Meldeplikt

Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn foreligger det en meldeplikt til feiervesenet i kommunen ved installering/montering av ildsted. Om kunden skal gjøre installasjonen selv er det spesielt viktig å nevne dette.

Feiervesenet er tilsynsmyndighet for både skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget/ildstedet og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m. Eventuell feilmontering skal avdekkes ved tilsyn. Det foreligger derfor mekanismer i dette regelverket som bidrar til å opprettholde sikkerheten ved slike installasjoner.

 

Krav til eier av ildsted

Foruten meldeplikten stilles det ansvarskrav til eier av ildsteder i ”FOR 2002-06-26 nr.847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. I kapittel to vil man finne svært sentrale paragrafer å ta hensyn til ved installasjon av et ildsted. Under finner du et utdrag av forskriften.

 

Kap. 2. Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter

§ 2-1. Generelle krav til eier

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt.

Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93.

Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike.

Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere de nødvendige samarbeidsordninger med virksomhet/bruker for å sikre etterlevelse av denne bestemmelsen.

Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale.

§ 2-2. Generelle krav til virksomhet/bruker

 Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt.

Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten.

 

Kontrollskjema

Med alle ildsteder (innsatser og ovner) fra Nordpeis er det vedlagt en monteringsanvisning. I denne monteringsanvisningen vil man finne et kontrollskjema.

!Montørene MÅ bruke skjema som følger med våre monteringsanvisninger for utfylling av montert ildsted så fremt de ikke har eget skjema. Dette er et verdipapir for kunden og det kan i verste fall føre til fyringsforbud hvis kunden ikke foreviser dette til feier under tilsyn.

Det er en stor fordel at bekreftelse på kontroll av installasjonen finnes. Sørg for at skjemaet blir utfylt og ta vare på det.

Kontrollskjemaet er et verdipapir for boligen. Husk at boligeier plikter å melde fra til kommunens brann- og feiervesen om at ildstedet er montert. Send da gjerne en kopi av kontrollskjemaet.

Kontrollskjemaet:

 

 

Sist endret: Thursday, 16 August 2012, 08:43 AM