Tilbake til kursfiler; Neste

Pipe/Skorstein

Skriv ut

Pipens tilstand

I salgssituasjon kan det være vanskelig å vurdere pipens tilstand. Ved å intervjue kunden slik du leste om i modul 2 vil du kunne avdekke pipens beskaffenhet. Har kunden et ildsted som skal byttes ut kan spørsmål om bruken av dette gi nyttig informasjon. Relevante spørsmål kan være pipens høyde over ildstedet, dimensjon, fabrikat på pipe og evt. ildsted som skal erstattes. Vi skal nå se på hva som påvirker oppdrift og pipens funksjon.

 

Hvordan fungerer en pipe og hva påvirker oppdriften?

Pipens primære oppgave er å transportere røyk ut og over tak ved å skape undertrykk i ildstedet. Prinsippet er at varm luft stiger og må erstattes av ny kaldere luft. Undertrykk i brennkammeret setter i gang en luftstrøm som trekker nødvendig oksygen til forbrenningen igjennom ildstedets luftventiler.

Oppdriften eller trekken i pipen bestemmes av to forhold. Den effektive pipehøyden, fra røykrørsinnføringen til toppen av pipen, og temperaturforskjellen mellom røkgasstemperaturen i røykkanalen og temperaturen ute. Nordpeis anbefaler effektiv pipehøyde mellom 4-5 meter avhengig av pipens beskaffenhet og valg av ildsted.

Trekken i pipen påvirkes også av andre faktorer. Vind og konstruksjoner over tak er noen av disse. Høye, nærliggende bygninger og annen topografi kan også skape forstyrrelser. Vind kan skape overtrykk og/eller undertrykk omkring bygninger. Turbulens fra vinden kan derfor forstyrre pipen og direkte påvirke hvordan pipens funksjon blir oppfattet av forbruker.

 

Ny bolig

Har kunden et mekanisk ventilasjonsanlegg som skaper undertrykk vil pipen tape kampen om luften. Kjøkkenventilator og andre avtrekksvifter er typiske kilder til undertrykk. Selv såkalte balanserte ventilasjonsanlegg kan skape et undertrykk som fører til problemer i bruken av ildstedet. Derfor er ekstra tilluft til ildstedet blitt enda viktigere enn tidligere. Om det ikke er tatt høyde for at det skal stå et ildsted i rommet vil det ofte være vanskelig å få tilstrekkelig lufttilførsel og trekk i pipen. En konsekvens kan være at ildstedet ikke fungerer eller at røyk siver ut i rommet.

Det blir altså svært vanskelig å oppnå riktig oppdrift i pipen om du ikke sørger for at ildstedet har tilgang til tilstrekkelig mengde forbrenningsluft. Enkelte ildsteder tar i større eller mindre grad luft fra rommet selv om de har en dedikert friskluftstilkobling. At ildstedet har tilkobling til friskluft er ingen garanti for at ildstedet fungerer med sterkt undertrykk i rommet.

 

Hvor finner man informasjon om nødvendig trekk?

I produktets monteringsanvisning vil du finne definerte verdier på hva et ildsted trenger av pipetrekk for å fungere. Dette oppgis i Pascal (Pa). Typisk verdi for dette er 12 til 20 Pa avhengig av ildstedets beskaffenhet og utforming.

 

Lukkede løsninger

Det finnes i dag løsninger som vi ildstedprodusenter kaller lukkede løsninger. Et lukket forbrenningssystem vil være det tryggeste og beste valget for de som har tette hus og mekanisk/balansert ventilasjon. Disse ildstedene henter ikke luft fra rommet rundt, men er avhengig av tilkobling til friskluft eller ventilert pipe. Som forhandler er det viktig at du har kontroll på og kunnskap om hvilke systemer som er lukkede og hvilke som også tar luft fra rommet slik at man skaper de beste forutsetninger for at ildsted og pipe skal fungere sammen.

 

Ventilerte Piper som skal tilføre ildstedet luft

For å kunne utnytte et system med en ventilert pipe bør ildstedet være av typen lukket løsning.

Når ildstedet ikke er i bruk vil både røyk- og tilluftkanal ha en viss oppdrift. Du skal derfor ikke bruke ventilerte stålpiper på annet en de ildstedene som har en moderne lukket forbrenning med tilkobling til friskluft.

I bruk er det også viktig at døren på ildstedet holdes lukket. Fyres det med åpen dør punkteres systemet slik at varm luft kan trekkes opp i tilluftkanalen med fare for overoppheting.

 

Starten av fyringssesong

I begynnelsen av fyringssesongen kan tradisjonelle piper som element- og teglsteinspiper være fuktige og ildstedets funksjon dårligere enn kunden husket fra forrige fyringssesong. Kunden kommer til deg i butikken og uttrykker frustrasjon over at ildstedet nå ikke brenner som forventet. Fukt i røykkanalen kan begrense trekken mye og ildstedet får ofte skylden. Etter hvert som kunden fyrer og varmen stiger vil fukten drives ut av røykkanalen. Trekken vil øke om pipen er i god stand og riktig dimensjonert. Hvor lang tid dette tar avhenger av hvor intensivt ildstedet fyres.

 

Olje-, parafin- eller pelletsildsted koblet til samme pipeløp

Har kunden installert anlegg fyrt med pellets, olje- og parafin til samme pipeløp burde vedkomne være ekstra oppmerksom på at det kan komme fukt i røykkanalen. Disse brenslene gir fuktige avgasser og lav røykgasstemperatur.

 

Røykgasstemperatur:

Vi gjør oppmerksom på at eldre ildsteder uten dokumentasjon av røykgasstemperatur kan overskride anbefalte maksimaltemperatur for pipen. En slik installasjon vil ikke være lovlig.

 

Forskjellige temperaturklasser på piper

Per i dag leveres det piper i forskjellige temperaturklasser, for eksempel T250, T450 og T600. I Norge kreves det minimum T450 klassifisering for godkjente vedfyrte ildsteder. Nordpeis leverer pipe klassifisert som T450  og T600. T står for temperatur og tallet bak angir hvilken temperatur pipen er dimensjonert for. Piper beregnet for gass- eller pelletsfyrte ildsteder kan være uegnet for vedfyrte ildsteder.

 

Tetthet:

En utett pipe kan avgi lukt og være en direkte årsak til dårlig trekk i ildstedet. Manglende trekk kan også gi økt sotdannelse i røykkanalen som igjen forsterker dårlig trekk. En utett pipe kan forårsake brann og helsefare. Ta kontakt med lokalt feiervesen ved tvil om pipens tilstand.

 

Søknadsplikt:

Oppføring av pipe er søknadspliktig og huseieren er ansvarlig for at pipen blir montert i henhold til monteringsanvisningen. Det lokale feievesen skal deretter informeres om installasjonen, ettersom det medfører endret feiebehov. Hvilke funksjonskrav som stilles til pipen vil du kunne finne i:

Funksjonskrav røykkanal og pipe i TEK 10  § 15-3. Røykkanal og pipe

 (1) Røykkanal og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjon kan fungere tilfredsstillende.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:

a) Røykgasser skal føres ut fra byggverket på en måte som ikke medfører fare for antennelse av byggverket og nabobyggverk.

b) Røykkanal og skorstein skal ha tetthet som gir god trekk og ikke avgir røykgasser til egen eller annen bruksenhet.

c) Røykkanal og skorstein skal ha forsvarlig overflatetemperatur og yttersiden skal i størst mulig utstrekning være tilgjengelig for ettersyn.

d) Røykkanal og skorstein skal ha mulighet for fri bevegelse i forhold til tilstøtende bygningsdeler.

e) Røykløp i skorstein skal ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp.

f) Støpt eller murt skorstein skal oppføres på bærende konstruksjon av ubrennbart materiale.

g) Røykkanal og skorstein skal ha tilfredsstillende mulighet for feiing og uttak av sot.   

 

Feieluker

Innvendig:

Feieluker og sotluker må ikke plasseres i garasje eller i rom hvor det kan forekomme brennbare gasser. Lukene må ikke komme nærmere brennbare materialer enn 300 mm av hensyn til varmeutviklingen ved eventuell skorsteinsbrann. Alternativt kan brennbart materiale tildekkes med en plate av ubrennbart materiale, se figur under. Under luka skal gulv av brennbart materiale dekkes med en ubrennbar plate i en horisontal avstand fra luka på minst 300 mm.

Feieluker og sotluker skal ha produktdokumentasjon.

!Enver retningsendring på skorsteinen skal være tilknyttet en feiemulighet. Ta kontakt med den lokale feieren og spør hvordan dette kan løses i hvert enkelt tilfelle.

                                        

Utvendig            

Når arbeidshøyden for feieren overstiger 120 cm skal en feieplattform benyttes. Feieren kan maks feie 5m oppover.                                                        

 

Sotfjerning:

I bunnen av skorsteinen må det være muligheter for å ta ut sot. Fri avstand foran sotluke bør være minst 1 m. Høyden over gulvet må være minst 300 mm. Bunnen i sotluken bør pusses og glattes med skråning innover for å hindre at sotvann renner ut av luken. Nedre kant av røykrørinnføring fra ildsted bør ligge minst 200 mm høyere enn den øvre kanten på sotluken, se figur. For skorstein montert på toppen av et ildsted hvor sot kan tas ut gjennom ildstedet, kan man sløyfe sotluke.

 

Flere ildsteder på en pipe:

Produsentene av elementpiper herunder stålpiper vil kunne operere med anvisninger vedrørende å ha flere ildsteder tilknyttet en og samme pipe. Vår anbefaling er å kontrollere dette i et hvert enkelt tilfelle.

Når det gjelder gamle teglsteinspiper gjelder en generell avstand på 200mm mellom røykinnføringene (se figur under).

 

Høyde på pipe over tak:

Høyde på pipe over tak for å unngå antennelse fremgår av Melding HO-2/2003 Fyringsanlegg. Temaveiledning - Statens bygningstekniske etat.

Pipens munning bør ligge minst 0,8 m over takets høyeste punkt ved pipen. Når pipen står i nærhet av mønet bør den ha en horisontal avstand til takflaten på minst 3 m eller en forlengelse av denne takflaten.

 

Tilgjenglighet

Røykkanal og pipe skal være tilgjengelig for tilsyn og feiing og uttak av sot.

!Minst 2 sider av pipen skal være lett tilgjengelig for ettersyn for at eventuelle sprekkdannelser skal kunne oppdages. De frie sidene på elementpipe kan eventuelt forblendes med teglstein som bindes til pipevangen med mørtel. Eventuelle sprekker vil normalt bli synlige i forblendingens mørtelfuge.

 

 


Litt mer om stålpipe og hvordan vite hva kunden skal ha.

Du har nå gått igjennom en del av teorien rundt pipe og fått mye nyttig informasjon . Vi skal nå se litt nærmere på hva som er viktig å avklare når en kunde kommer til butikken for å kjøpe pipe.  Nordpeis tilbyr i dag tradisjonell stålpipe, samt også ventilert stålpipe.

Tradisjonell stålpipe – er et standardisert modulsystem som ivaretar alle elementer i en montering. Stålpipen kan tilpasses ytre forhold og kan vinkles og trekkes sideveis noe som gir en fleksibilitet i forhold til plassering av ildstedet. En komplett montering inneholder selve pipen, evt. feieplattform og pipehatt.

Stålpipe er :

-          Enkel å montere, er ofte ferdig montert på en dag.

-          Plassbesparende da den kan monteres på toppen av et ildsted

-          Plasseringsvennlig , plasser pipen i tilknytning til det rom du ønsker ildstedet.

-          Gir ofte bedre trekk, da den varmes raskere opp.

-          Kunden kan montere inntil 3 ildsteder på samme pipe.

Ventilert stålpipe

For moderne boliger bygget etter nye byggeforskrifter er det ofte en utfordring å få et ildsted til å fungere tilfredsstillende. Dette skyldes at det kan være et undertrykk i boligen. Erfaringen viser at mekanisk ventilasjon som en kjøkkenvifte ofte vinner kampen mot en pipe. En ventilert stålpipe sørger ikke bare for å få avgassen ut, den forsyner i tillegg ildstedet med nødvendig luft til forbrenningen. Pipe og ildsted blir her et lukket system, som tidligere omtalt i modulen.

Ovner som brukes med ventilert pipe må være tette og ha selvlukkende dør, samt ha egen tilkoblingsmulighet for friskluft.

 

Hvordan beregne hva man trenger?

På vår hjemmeside har Nordpeis et kalkuleringsprogram som raskt og enkelt hjelper deg som butikkansatt til å få oversikt over de delene du trenger til en komplett montering. Systemet vil gi deg en bestillingsliste med alle produkter til veiledende priser. Ved behov kan du også kontakte vår pipeavdeling som kan bistå.

 

For å kunne beregne pipen må du kjenne til:

-          Takvinkel

-          Taktekking – hva ligger på taket?

-          Ildstedet

-          Avstand fra ildstedet til første innertak

-          Avstand fra første innertak over ildstedet til ferdig yttertak

-          Avstand fra senter pipe til mønet.

En god regel er at dersom kunden ikke har alle eksakte mål så benytt ca. tall. Kunden kan selv verifisere tallene i etterkant. Vi anbefaler alle å ”leke” seg litt med systemet og foreta en del beregninger slik at du føler deg trygg på beregningsprogrammet og kan fremstå sikker  i situasjoner hvor også kunden deltar i beregningen .

 

Lenke til kalkuleringsprogrammet: http://www.nordpeis.no/i/produkter/pipe/kalkuleringsprogram-for-pipe.aspx

 

Nordpeis Odin 

Avslutningsvis under temaet pipe vil vi kort oppdatere deg på Nordpeis Odin som er et samarbeidsprosjekt mellom Leca/Weber og Nordpeis . Odin er en peisløsning som er beregnet å benyttes sammen med Leca Venti pipen. Odin grunnmodul kan monteres tidlig i byggeprosessen , hvor Leca Venti pipen monteres direkte på peismodulen.  Ferdigstillelsen av peisen og valg av front og tilleggskomponenter kan gjøres senere i byggeprosessen.

Salgsargumentene for Nordpeis Odin er :

-          Plassbesparende løsning

-          Plasseringsvennlig

-          Lukket system med eget tilluft system , tilpasset nye byggeforskrifter

-          Mulighet for individuelt uttrykk

-          Stramt og moderne design

-          Integrert brannmur


Sist endret: Thursday, 16 August 2012, 09:21 AM